Prof. Dr. Silke Ospelkaus

Prof. Dr. Silke Ospelkaus
Address
Welfengarten 1
30167 Hannover
Prof. Dr. Silke Ospelkaus
Address
Welfengarten 1
30167 Hannover
Roles
Geschäftsführende Leitung
Inst. f. Quantenoptik
Vorstand
Inst. f. Quantenoptik
Mitglieder
Graduiertenkolleg Fundamentals and Applications of Ultra-Cold Matter
Vertr. d. Professorinnen/Professoren
Prüfungsausschuss Meteorologie
Stellv. d. Professorinnen/Professoren
Fakultätsrat der Fakultät für Mathematik und Physik
Professorinnen/Professoren
Inst. f. Quantenoptik